Rząd wprowadził zmiany w ustawach o podatku dochodowym, które zaczną obowiązywać od 2011 roku.

Nowe przepisy dostosowane będą do prawa Unii Europejskiej. Sprecyzowane mają być także zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach, niebędących osobami prawnymi.

Zmiany w CIT
W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zmiany dotyczyć mają głównie: likwidacji ulgi dla producentów biokomponentów, w związku z decyzją Komisji Europejskiej, opublikowaną 15 października 2009 r., rozszerzenia zwolnienia dotyczącego odsetek i należności licencyjnych na podmioty z siedzibą w państwie EOG, innym niż państwo Unii Europejskiej, rozszerzenia katalogu danych, w którym, w przypadku likwidacji działalności czy wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej, muszą się znaleźć składniki majątku spółki, tak aby zawierał informacje o metodzie amortyzacyjnej, wartości początkowej i summie odpisów amortyzacyjnych, wprowadzenia zwolnienia podmiotowego dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, wprowadzenia vacatio legis dla firm, dla których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
W części dotyczącej zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi, zmiany regulować będą m.in.

  • skutków wnoszenia wkładów niepieniężnych do tych spółek
  • zasad ustalania ich wartości początkowej
  • podatkowych skutków likwidacji takich spółek lub wystąpienia z nich wspólnika

Zmiany w PIT
W ustawie o PIT, największe zmiany dotyczyć mają usunięcia niejasności interpretacyjnych, które pojawiały się przy stosowaniu poszczególnych przepisów oraz: wprowadzenia zwolnienia dla akcjonariusza, który jest osobą fizyczną, i który uczestniczy w transakcji wymiany udziałów, rozszerzenia ulgi internetowej, zdefiniowania pojęcia pracowniczego programu emerytalnego, zmiany sposobów rozliczeń z dziećmi przez osoby samotne.